Strona główna

Aktualności

Nasi przyjaciele

Galeria

Kontakt

Dane kontaktowe


SKARGI I WNIOSKI

kliknij

ODWIEDZINY I ZWOLNIENIA

WYCHOWANKÓW

 

 

Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Rodzinka I - VI
ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
tel. 081 466-55-95
         466-55-96
         74-84-680
fax 081  74-84-696

www.pogodnydom.lublin.eu

e-mail: pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu

           dyrektor@pogodnydom.lublin.eu

 

 
Zarządzenie nr 6/2015

z dnia 9 lipca 2015 r.

Dyrektora Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”

w Lublinie

 

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” w Lublinie oraz
Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Rodzinka I-VI

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” w Lublinie stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały nr 606/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia
18 października 2012 r. w sprawie reorganizacji Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” w Lublinie i nadania statutów tworzonym jednostkom organizacyjnym w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” w Lublinie stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 93/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów organizacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Rodzinka I, Rodzinka II, Rodzinka III, Rodzinka IV, Rodzinka V, Rodzinka VI oraz Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” w Lublinie, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” w Lublinie oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Rodzinka I-VI, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 6/2015

z dnia 9 lipca 2015 r.

Dyrektora Centrum Administracyjnego

„Pogodny Dom” w Lublinie

 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” w Lublinie oraz Placówkach

Opiekuńczo-Wychowawczych Rodzinka I-VI

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Procedura określa organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, które pozostają w związku z zadaniami wykonywanymi przez Centrum oraz Placówki.

§ 2

 1. Każdy ma prawo wnieść skargę lub wniosek na działalność Centrum oraz Placówek, na zasadach określonych w niniejszej procedurze.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działał w granicach dozwolonych prawem.
 3. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna lub tytuł.
 4. Skargi lub wnioski na działalność Centrum oraz Placówek mogą być wnoszone pisemnie na adres: Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” w Lublinie, ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin, poczty elektronicznej na adres: pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu, a także ustnie do protokołu.
 5. Dyrektor Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków na działalność Centrum oraz Placówek - codziennie, w godzinach pracy Centrum.

 

Skargi

 § 3

 1. Podmiotem właściwym do przyjmowania i rozpatrywania skarg na działalność, zachowanie lub czynności pracowników Centrum oraz Placówek jest Dyrektor Centrum.
 2. Skargi, przed przystąpieniem do ich merytorycznego rozpatrzenia, podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Starszego Administratora Centrum.
 3. Jeśli rozpatrzenie skargi wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy pracownik, którego dotyczy skarga oraz jego bezpośredni przełożony, zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym oraz złożenia wyczerpujących wyjaśnień.

 § 4

Skargę, która nie należy do kompetencji Centrum oraz Placówek, po zarejestrowaniu, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazać właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ.

§ 5

 1. W przypadku zgłoszenia skargi ustnie, Dyrektor Centrum sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik do procedury.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi drogą elektroniczną, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska skarżącego, a odpowiedź na skargę udzielana jest drogą elektroniczną na adres, z którego wygenerowano skargę.

 

§ 6

Skargi anonimowe, niezawierające nazwiska, adresu i własnoręcznego podpisu wnoszącego skargę, po dokonaniu rejestracji, pozostawia się bez rozpoznania.

 § 7

 1. Wnoszone do Centrum oraz Placówek skargi powinny być załatwiane starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, Dyrektor Centrum rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi i zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę.
 3. Jeśli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.
 4. O każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Centrum zawiadamia skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 5. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

 § 8

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, Dyrektor Centrum może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.

Wnioski

 § 9

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy polepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

§ 10

Podmiotem właściwym do przyjmowania i rozpatrywania wniosków jest Dyrektor Centrum.

 § 11

 1. Jeśli Dyrektor Centrum nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi.
 2. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się odpowiednio § 7 ust. 1.

 § 12

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo do wniesienia skargi na zasadach określonych w § 3-§ 8.

 § 13

Do procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia określone w § 3-§ 8.

 

Postanowienia końcowe

 § 14

Dyrektor Centrum, rozpatrując skargę lub wniosek, może podjąć stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania.

 § 15

W procedurze przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

All right reserved
Projekt i realiazacja kamiln.pl