Strona główna

Aktualności

Nasi przyjaciele

Galeria

Kontakt

Dane kontaktowe


SKARGI I WNIOSKI

kliknij

ODWIEDZINY I ZWOLNIENIA

WYCHOWANKÓW

 

 

Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Rodzinka I - VI
ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
tel. 081 466-55-95
         466-55-96
         74-84-680
fax 081  74-84-696

www.pogodnydom.lublin.eu

e-mail: pogodnydom@pogodnydom.lublin.eu

           dyrektor@pogodnydom.lublin.eu

 

 
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 10/2013
Dyrektora Centrum Administracyjnego  „Pogodny Dom” w Lublinie z dnia 04.01.2013 r.

REGULAMIN ODWIEDZIN I ZWALNIANIA WYCHOWANKÓW W:
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinka I w Lublinie,
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinka II w Lublinie,
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinka III w Lublinie,
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinka IV w Lublinie,
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinka V w Lublinie,
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinka VI w Lublinie.

1.    Dziecku będącemu wychowankiem jednej z powyższych placówek zapewniony jest kontakt  z rodziną poprzez:
a)    zwalnianie dziecka do domu z noclegiem w dni wolne od nauki,
b)    zwalnianie dziecka bez noclegu do domu w godzinach wolnych od zajęć,
c)    umożliwienie odwiedzin na terenie placówki,
d)    kontakt telefoniczny poprzez telefon stacjonarny z wydzielonym bezpośrednim numerem telefonu do placówki gdzie mieszka dziecko,
e)    pocztę papierową, mailową.
       ODWIEDZINY NA TERENIE PLACÓWEK
2.    Pierwsze odwiedziny rodziny u dziecka w placówce (po umieszczeniu dziecka) możliwe są tylko po wcześniejszym kontakcie osoby odwiedzającej  z Dyrektorem lub innym wskazanym przez niego pracownikiem placówki.
3.    Odwiedziny odbywają się za zgodą Dyrektora oraz pracowników placówki bezpośrednio sprawujących opiekę nad dzieckiem.
4.    Odwiedziny odbywają się  tylko w wyznaczonych pomieszczeniach przeznaczonych  do odwiedzin lub za zgodą pracownika placówki na terenie placówki w obrębie terenu przy ul. Pogodnej 31.
5.    Liczba osób odwiedzających nie może zakłócać i dezorganizować porządku  i pracy w placówce. Jest ona indywidualnie regulowana przez osobę sprawującą bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
6.    Spotkanie osoby odwiedzającej z dzieckiem może się odbyć tylko za zgodą dziecka.
7.    Odwiedziny w ciągu roku szkolnego mogą odbywać się (z zastrzeżeniem godzin kiedy zorganizowane są zajęcia i wyjścia grupowe) wyłącznie   w wyznaczonych porach:
       - sobota w godz. 1500 - 1800
       - niedziela w godz. 900 – 1300,  1430 - 1800
8.    Odwiedziny w innych porach niż wskazane w ust. 7 ustalane są indywidualnie dla osób:
a)    pomagających odrabiać lekcje na podstawie podpisanego kontraktu,
b)    przez pierwszy tydzień od momentu umieszczenia dzieci w placówce  w godzinach indywidualnie ustalonych z pracownikami placówki,
c)    w okresie świąt, przerwy ferii zimowych i wakacji.
d)    w innych indywidualnych przypadkach za zgodą Dyrektora.
9.    Osoby odwiedzające winny zgłaszać osobom bezpośrednio pracującym z dzieckiem fakt przynoszenia prezentów, słodyczy, żywności itp.
10.    Osoby odwiedzające oraz zwalniające dzieci winny być trzeźwe.
11.    Osoby odwiedzające oraz zwalniające dzieci winny posiadać dokument tożsamości okazywany do wglądu pracownikom „Pogodnego Domu”.
       ZWOLNIENIA WYCHOWANKA
12.    Zwolnienia z noclegiem dzieci mogą odbywać się tylko za zgodą Sądu, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora.
13.    Zwolnienia z noclegiem wychowanków pełnoletnich mogą odbyć się po wyrażeniu zgody przez Dyrektora placówki.
14.    Zgodę z Sądu winna dostarczyć osobiście do placówki osoba zwalniająca, najpóźniej w dniu zwalniania. Wyjątek stanowią przypadki gdzie Sąd do placówki przysyła faxem lub pocztą zaopiniowany wniosek przez Sędziego.
15.    Zwolnienia dzieci z placówki z noclegiem odbywają się tylko na dni wskazane we wniosku skierowanego do Sądu na które została wyrażona zgoda.
16.    Zwalniać dzieci z placówki winna osoba wskazana we wniosku do Sądu po osobistym stawiennictwie  po dziecko w dniu zwolnienia.
17.    Zwolnienia z noclegiem odbywają się w dni wskazane we wniosku do Sądu,  w uzasadnionych przypadkach najwcześniej w ostatni dzień zajęć lekcyjnych po ich zakończeniu po wyrażeniu zgody przez Dyrektora.
18.    Przed zwolnieniem z noclegiem dzieci w wieku szkolnym winny pozostawić pokój sprzątnięty oraz wykonany potwierdzony przez wychowawcę przydzielony dyżur porządkowy.
19.    Osoba zwalniająca dziecko z noclegiem podpisuje wypełnione przez wychowawcę zobowiązanie znajdujące się w dokumentacji prowadzonej przez wychowawców.
20.    Zobowiązanie o którym mowa w ust. 19 podpisuje w drugiej kolejności wychowawca aktualnie pracujący, który akceptuje fakt zwolnienia, nie posiadając wiedzy na temat przeciwwskazań do zwolnienia. W następnej kolejności zobowiązanie podpisuje Dyrektor wyrażając zgodę na zwolnienie podopiecznego.
21.    Wychowanek pełnoletni zwalniany jest z noclegiem na podstawie podania do Dyrektora, pozytywnie zaopiniowanego przez wychowawcę oraz po akceptacji Dyrektora placówki.
22.    Zwolnienia dzieci bez noclegu odbywają się na podstawie akceptacji wychowawcy po dokonaniu wpisu w dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę.

All right reserved
Projekt i realiazacja kamiln.pl